Semalt: Zyýanly programma üpjünçiliginiň kesgitlemesi näme?

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewanyň pikiriçe, zyýanly programma üpjünçiligi köp sanly zyýanly we zyýanly programmalar üçin umumy at. Göz öňünde tutulmadyk we duýulmadyk, kompýuteriňizde özüni tanatmak meselesinde agdyklyk edýär. Aldawçylar ýazgylaryňyzdan nagt pul almak we goşmaça şahsyýet galplyklaryny amala aşyrmak üçin zyýanly programma üpjünçiligini ulanýarlar.

Kompýuteriňize girmek üçin zyýanly programma üpjünçiligi haýsy kanaly kabul edýär?

Zyýanly programma üpjünçiligi, internetden göçürip alýan mugt paýlaşma programmalarynda ýa-da programmalarda yzygiderli ýapylýar. Bir sahypa gireniňizde, kompýuteriňizde ýokaşma tapandygyny görkezýän uçuş alarsyňyz. Infectionokanç skanerini mugt synagdan geçirip bilersiňiz ýa-da kompýuteriňizi onlaýn arassalap bilersiňiz.

Onlaýn ulgamyň üsti bilen tanaýan biriňizden internetde bu şahsyýetiň suratlarynyň bardygyny, şol sanda bu suratlara birikmäni öz içine alýan tekst alýarsyňyz. Baglanyşyga bassaňyz, kompýuteriňiz zyýanly programma üpjünçiligi bilen hapalanýar.

Jenaýatçynyň iş mehanizmi näme?

Programmalaryňyzyň adaty ulanylyşyna täsir edip, zyýanly programma üpjünçiligi, programmalaryňyzyň kompýuteriňizde adaty ulanylyşyna täsir edýär. Bu dürli gurluşlarda mümkin bolup biler:

  • Bankyňyzyň sahypasyna gireniňizde, telefon saýtyna gönükdirilmegiňiz mümkin.
  • Web esasly bank hyzmatlaryny ulanýarkaňyz, birden belli şahsyýetnamalary bermegiňizi we sanly goluňyzy goşmagyňyzy haýyş edýär.

Maglumat almak üçin içaly programma üpjünçiligini ulanmak

Göz aýlaýarkaňyz, içaly programma üpjünçiligiňizdäki resminamalary barlaýar, beýleki içaly programma üpjünçiligini hödürleýär, web sahypaňyzy çalyşýar we ş.m. Işleriňiziň köp bölegini gözden geçirip, içaly programma üpjünçiligi gizlin maglumatlaryňyzy skanirläp we jenaýatçylara iberip biler.

Kompýuteriňizi goraň

Web arkaly töleg geçirilende elmydama aşakdaky maslahatlary ýadyňyzdan çykarmaň:

  • Elmydama iş çarçuwasynyň iň soňky täzelenmeleriniň kompýuteriňizde girizilendigine göz aýlaň. Kompýuteriňiziň iş çarçuwasy hem iň soňky täzelenmeleri gurmak we derrew tanatmak üçin düzülip bilner.
  • Göz aýlaýan programmaňyzyň howpsuzlyk derejesiniň ýeterlik derejede ýokarydygyna göz ýetiriň.
  • Uzakdan işleýän bolsaňyz, birleşigiň howpsuzdygyny kepillendiriň (mysal üçin, gizlin söz ulanyp).

Hüşgär boluň

Kompýuteriňizdäki dogry howpsuzlyk tagallalaryna garamazdan, web bank pullaryny ulananyňyzda we esasanam biresalaryňyzy üns bilen belläniňizde ünsli bolmak möhümdir.

Mysal üçin, aşakdakylary ýerine ýetirmek möhümdir:

  • Diňe çaklaýan ýa-da özüňiz soraýan bir exchangeada sanly goly goşuň.
  • Her bir iş ýa-da alyş-çalyş üçin dogry ösen belligi ulanyň.

Şonuň ýaly-da, web we e-poçta ulananyňyzda seresap boluň.

Diňe ygtybarly saýtlary açyň we düşnüksiz ýa-da gorkunç saýtlardan ýazgylary ýa-da programmalary göçürip almaň.

  • Spam we şübheli habarlary äsgermezlik ediň.
  • USB taýagyňyzy diňe islendik kompýutere birikdirmäň.

mass gmail